Audyty Inwentaryzacyjne

Na zlecenie Klientów wykonujemy Audyty przeprowadzonych Inwentaryzacji. Takie zlecenia często pojawiają się wtedy kiedy Kierownik Jednostki (lub Osoba Odpowiedzialna wskazana przez Zarząd) po przeanalizowaniu wyników Inwentaryzacji ma wątpliwości co do ich prawdziwości lub co do samej metody jaką spis z natury został przeprowadzony.

Nasi Audytorzy postępują zgodnie z naszą Metodyką, skutecznie badając przebieg projektu Inwentaryzacji i wskazując możliwe błędy, które spowodowały niewłaściwy wynik. Często efektem takiego Audyty jest zalecenie powtórzenia przeprowadzonego procesu inwentaryzacji ponownie. Dokument Audytowy zawiera wszelkie uwagi dotyczące:

• przygotowania procesu inwentaryzacji przez daną jednostkę
• wykorzystania prawidłowych metod inwentaryzacji
• przestrzegania wytycznych dotyczących przeprowadzenia inwentaryzacji
• rzetelności liczenia
• poprawności powołanych komisji spisowych
• poprawności dokumentacji kończącej inwentaryzację

Dobre Praktyki - Dobry Audyt

Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiada kierownik jednostki lub Osoba Odpowiedzialna wskazana przez Zarząd, Prezesa, Właściciela czy Prokurenta.
W celu przygotowania inwentaryzacji kierownik wydaje, w formie zarządzenia wewnętrznego, instrukcję inwentaryzacyjną. W przypadku współpracy z firmą zewnętrzną cała praca związana z powstaniem dobrej Instrukcji Inwentaryzacji spoczywa właśnie na firmie zewnętrznej takiej jak Proinventory.

Audyt przeprowadzonej inwentaryzacji obejmuje następujące zagadnienia:
• przygotowanie inwentaryzacji,
• metody inwentaryzacji,
• opracowanie wyników inwentaryzacji,
• rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

Instrukcja inwentaryzacyjna powinna stanowić integralną część zasad rachunkowości jednostki. Choć często zaczyna być integralną częścią dopiero po właściwie przeprowadzonej Inwentaryzacji. Warto jednak pamiętać aby po zakończeniu projektu umieścić zapisy dotyczące instrukcji w Polityce Rachunkowości w Firmie. W instrukcji inwentaryzacji powinny być określone:
- podstawy prawne dokonywanej inwentaryzacji,
- cele inwentaryzacji,
- metody,
- terminy przeprowadzania,
- zadania głównej komisji inwentaryzacyjnej
- poszczególnych zespołów spisowych, wykonawców spisu
- zasady inwentaryzacji w formie spisu z natury,
- zasady inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald
- zasady inwentaryzacji w drodze weryfikacji,
- zasady wyceny arkuszy inwentaryzacyjnych,
- zasady weryfikacji wyceny i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych.
- procedury przebiegu Inwentaryzacji i niezbędne dokumenty w procesie inwentaryzacji

W trakcie wykonywania audytu inwentaryzacji należy sprawdzić zgodność powyższych przepisów dotyczących poszczególnych składników aktywów i pasywów z przepisami ustawy o rachunkowości.

Następnym etapem jest weryfikacja stosowanych metod inwentaryzacji dla potwierdzenia istnienia oraz realności wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów jednostki, która obejmuje:
• stosowanie zasady wyceny składników majątkowych na dzień ujęcia tych składników w ewidencji finansowo-księgowej oraz na dzień bilansowy,
• prawidłowość (pod względem rachunkowym i merytorycznym) dowodów księgowych przychodu i rozchodu składników majątkowych,
• terminowość wystawienia dowodów księgowych.

Wyniki inwentaryzacji powinny zostać odpowiednio udokumentowane i powiązane z danymi wynikającymi z ewidencji finansowo-księgowej. W tym często pomagamy na etapie Inwentaryzacji.
Udokumentowanie inwentaryzacji stanowią arkusze spisowe. Baza aktywów najczęściej prowadzona w Excel zawiera poszczególne aktywy z opisami wynikającymi ze spisu z natury oraz danymi dodanymi po spisie w procesie wyjaśniania i rozliczania spisu z natury. Stwierdzone w toku inwentaryzacji różnice inwentaryzacyjne powinny być udokumentowane, wyjaśnione oraz rozliczone według zasad stosowanych do rozliczania niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych.
Wycenione i podliczone w kolumnie „wartość” pozycje arkusza spisowego stanowią dowód, na podstawie którego wprowadza się do ksiąg na koniec okresu obrachunkowego np. wartość zapasów.

Weryfikacja przyjętych przez komisję inwentaryzacyjną wyjaśnień oraz zastosowanych zasad rozliczania różnic inwentaryzacyjnych, terminu ujęcia rozliczenia w księgach rachunkowych oraz prawidłowości ewidencji rozliczenia różnic jest niezbędnym warunkiem do stwierdzenia, że różnice inwentaryzacyjne odzwierciedlają stan rzeczywisty składników majątkowych jednostki, a nie są one pozorne. różnice inwentaryzacyjne podlegają weryfikacji w pierwszym etapie audytu, jednak po przejrzeniu arkuszy spisu również często audytor znajduje nieprawidłowości.

Na zakończenie warto podkreślić, że oprócz wypełnienia obowiązku ustawowego, przeprowadzenie inwentaryzacji daje możliwość uporządkowania i realnej wyceny, z zachowaniem zasady ostrożności, wszystkich składników majątkowych jednostki.
Tego typu wiedza umożliwia realne oszczędności w przedsiębiorstwie na poziomie:
- departamentu zakupów
- departamentu rachunkowości zarządczej
- departamentu administracji
- produkcji
- magazynu
Każda zaoszczędzona złotówka może przydać się w dalszych inwestycjach gwarantujących rozwój Firmy.
Ogromną również wartością prawidłowo zrealizowanej inwentaryzacji jest świadomość poprawności zarządzania majątkiem przez Kierowników Jednostki czy Osoby Odpowiedzialne.
Zapraszamy do współpracy, wystarczy zadzwonić aby dowiedzieć się jak łatwo można przeprowadzić dobrą Inwentaryzacje w Przedsiębiorstwie aby spokojnie przejść przez każdy audyt.

Zadzwoń teraz: 662 235 387

30

Lat doświadczenia

Jesteśmy stare wygi

350

Zrealizowanych Projektów

A przed Nami Europa i Świat

50 000 000

Policzonych środków trwałych

A towary a produkcja.....